Obchodné podmienky

Článok I

Všeobecné ustanovenie

1.) Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.alpis.sk 

2.) Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru.

3.). Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená medzi predávajúcim (prevádzkovateľ internetového obchodu) a kupujúcim.

4.) Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.


Článok II

Vymedzenie pojmov

1.) Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.alpis.sk je Michal Kišš - Alpis, Pluhová 954/22
,83103, Bratislava-Nové Mesto, Slovensko, IČ (CIN): 46630384, DIČ (VAT ID): SK1083160012

2.) Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

3.) Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle ust. § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“) a zák. o ochrane spotrebiteľa, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

4.) Kupujúcim podnikateľom je v zmysle ust. § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):

• osoba zapísaná v obchodnom registri ,

• osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

• fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

5.)Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

6.) Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170 e-mail: lubica.petiova@soi.sk anna.dubekova@soi.sk

ba@soi.sk


Článok III

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.) V prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky internetového obchodu www.alpis.sk. Odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim vzniká kúpna zmluva. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, avšak toto potvrdenie nemá na vznik kúpnej zmluvy žiadny vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu na základe objednávky, ktorá je záväzná, možno meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

2.) V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom. Kúpna zmluva je uzatvorená až okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto jeho návrhom po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

3.) Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

4.) Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

5.) Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.alpis.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.


Článok IV

Cena tovaru

1.) Ceny jednotlivých produktov sú na internetovom obchode www.alpis.sk aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.

2.) Kupujúci spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný so svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na internetovom obchode www.alpis.sk

3.) Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov (poštovné, balné a iné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

4.) Kupujúci si vyhradzuje právo zmeny presnej ceny tovaru v nadväznosti na zmenu ceny výrobcom alebo dovozcom. Zmena ceny bude kupujúcemu oznámená najneskôr v potvrdení objednávky. V prípade, že so zmenou ceny nesúhlasí, je oprávnený objednávku najneskôr do 24 hodín stornovať. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.


Článok V

Platobné podmienky

1.) Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

• V hotovosti Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od predávajúceho. • Prevodom/Vkladom na účet Na základe záväznej objednávky bude kupujúcemu doručená zálohová faktúra (predfaktúra), ktorú kupujúci uhradí prevodom zo svojho účtu na účet predávajúceho. Zálohová faktúra je splatná okamžite a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak. Po riadnom uhradení zálohovej faktúry bude objednaný tovar doručený kupujúcemu.

• Platobnou kartou priamo v obchode na Prešovskej 40 - Eden Park v Bratislave

• Dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby (hotovosť preberá od kupujúceho prepravca). Za platbou dobierkou účtujeme 1,20€.

• Cez platobnú bránu GoPay Platobná brána akceptuje všetky platobné karty (VISA, VISA electron, Mastercard, Maestro) a je pre zákazníka bezplatná. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný priamo na platobnú bránu, kde zadáte údaje vašej platobnej karty a uhradíte za tovar.


Článok VI

Dodacie podmienky

1.) Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dňa jej doručenia.

2.) Dodacie lehoty sú pre jednotlivé druhy tovaru rôzne. Termín dodania bude predávajúcemu oznámený v potvrdení objednávky. Lehota na dodanie tovaru ktorý je skladom je do 3 pracovných dní, (po pripísaní platby na náš účet).

- Objednávky prijaté počas pracovných dní do 10:00 s doručením Zásielkovňa / Packeta odosielame ešte v ten istý deň. Platí pre tovar označený "skladom".

- Objednávky prijaté počas pracovných dní do 12:00 s doručením kuriérom DPD odosielame ešte v ten istý deň. Platí pre tovar označený "skladom".

3.) Spôsob dodania si zvolí kupujúci sám pri zadávaní objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.alpis.sk alebo inou možnou formou. Kupujúci si môže vybrať z nasledovných spôsobov dodania tovaru:

• Osobný odber  - priamo v Alpise na Prešovskej 40, BA

• Dodanie kuriérom - pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné, ktoré závisí od výšky ceny objednaného tovaru. Cena za služby kuriérskej spoločnosti DPD, je stanovená podľa ich cenníka, pričom je zahrnutá v konečnej cene a kupujúci sa s jej výškou oboznámi pri zadávaní objednávky na internetovom obchode www.alpis.sk. Výška poštovného pre dodanie tovaru na Slovensko:

- 4,20 EUR pri objednávke nad 1€ (SR a CZ)

- 3,60 EUR pri objednávke nad 1€ a pri doručení do odberného miesta DPD (SR)

- 0,00 EUR pri objednávke nad 100€ (SR a CZ)

Dodanie zasielkovňou / Packeta - pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné, ktoré závisí od výšky ceny objednaného tovaru. Cena za služby kuriérskej spoločnosti zasielkovňa / packeta, je stanovená podľa ich cenníka, pričom je zahrnutá v konečnej cene a kupujúci sa s jej výškou oboznámi pri zadávaní objednávky na internetovom obchode www.alpis.sk. Výška poštovného pre dodanie tovaru na Slovensko:

- 3,20 EUR pri objednávke nad 1€ (SR)

- 4,00 EUR pri objednávke nad 1€ (CZ)

- 0,00 EUR pri objednávke nad 100€ (SR a CZ)

Dodanie slovenskou poštou, zasielkovňou, DPD, alebo SPS-UPS  (iba pri objednávkach mimo SR) Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné, ktoré závisí od výšky ceny tovaru. Výška poštovného pre dodanie tovaru do štátov Európskej únie:

- 6,00 EUR pri objednávke nad 1€

- 9-50,00 EUR pri objednávke nad 150€ v závislosti od štátu EU

- pri objednávke ruksakov s tlakovou fľašou, prípadne samotných tlakových fliaš, používame dodanie iba prostredníctvom kuriéra

4.) Pokiaľ sa tovar nachádza u predávajúceho na sklade, môže si ho kupujúci osobne prevziať na adrese odberu, avšak termín prevzatia si zmluvné strany dohodnú vopred. Pri osobnom prevzatí tovaru sa musí kupujúci, prípadne ním splnomocnená osoba dostatočne identifikovať.

5.) Pokiaľ nedôjde k osobnému prevzatiu, predávajúci tovar doručí do miesta určenia uvedeného v objednávke/záväznom potvrdení objednávky.

6.) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke/potvrdení objednávky kupujúceho. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom bez zbytočného odkladu upovedomí kupujúceho.

7.) Predávajúci garantuje odoslanie tovaru v neporušenom stave. Pri preberaní produktu spotrebiteľ skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ bez prevzatia zásielky ihneď kontaktuje predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

8.) Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

9.) V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý bol doručený kupujúcemu do miesta určenia uvedenom v objednávke/potvrdení objednávky, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením.

10.) Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, kupujúci je povinný predávajúcemu nahradiť škodu, ktorá v súvislosti s porušením tejto povinnosti predávajúcemu vznikla.


Článok VII

Odstúpenie od zmluvy

1.) Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu najneskôr do 24 hodín od okamihu jej odoslania. Pri zmene ceny v zmysle čl. V ods. 4 je kupujúci spotrebiteľ oprávnený stornovať objednávku najneskôr do 24 hodín odo dňa doručenia potvrdenia objednávky, ktoré obsahuje zmenu kúpnej ceny.

2.) Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov..

3.) Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

4.) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

5.) Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy nájdete tu.

6.) Prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy doručí spotrebiteľ v písomnej forme na adresu kamenného obchodu:

Alpis Shop Prešovská 40 - Eden Park 821 02 Bratislava

7.) tovar, ktorý budete vracať v rámci tejto záruky späť, musí byť v pôvodnom obale, nesmie niesť známky použitia, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.) a s kópiou dokladu o kúpe.

8.) náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník.

9.) peniaze za tovar Vám budú vrátené prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

10.) v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosieľajúceho späť .


Článok VIII

ARS - alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na michal@alpistour.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na www.ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm . Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Článok IX

Záruka, záručné podmienky

1.) Právna úprava záruky je obsiahnutá v ust. § 620 a nasl. Obč. zák.

2.) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

3.) Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

4.) Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

5.) Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

6.) Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie alebo ak k chybe došlo prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.


Článok X

Ochrana osobných údajov

1.) Informácie o kupujúcich (zákazníkoch) sú spracovávané v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu, a to až do doby doručenia písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov doručeného do sídla/miesta podnikania prevádzkovateľa alebo na email alpistours@slovanet.sk.

2.) Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje o kupujúcom neposkytne žiadnej tretej osobe, s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté za účelom doručenia tovaru


Článok XI

Záverečné ustanovenia

1.) Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.alpis.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma.

2.) Prevádzkovateľ internetového obchodu www.alpis.sk si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.

3.) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 12.09.2023

4.) Tieto obchodné podmienky boli vyhotovené Spoločenstvom podnikateľov Slovenska.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz